Een Holistisch Energetisch Therapeut kijkt naar het hele systeem van lichaam, ziel en geest.

Algemene voorwaarden

Tarieflijst bewust(er)zijn 2024. Behandelingen € 55.00.

De meeste behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, mits er afspraken zijn tussen de zorgverzekeraar en de VBAG.

Reiki 1 cursus € 175,00. Reiki 2 cursus € 180,00 Power-steering modules € 95.00.

Workshops en cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De relatie tussen de cliënt en de VBAG- therapeut  valt onder de WBGO wetgeving. In deze wet op de geneeskundige behandelovereenkomst worden rechten en plichten van zowel therapeut als cliënt beschreven. De WBGO is van kracht zodra een cliënt de hulp inroept van een VBAG-therapeut. Inmiddels is ook de AVG wet van toepassing. Deze regelt de bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder een verkort overzicht van belangrijke zaken.

De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over de diagnose, de behandeling, de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling en eventuele alternatieven. De cliënt heeft recht op inzage, correctie, gegevenswissing en overdraagbaarheid van het eigen dossier. De cliënt heeft de plicht de therapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte te houden van de problematiek/vraag. De therapeut heeft de plicht per cliënt een individueel dossier bij te houden, waarin alle  gegevens worden bij gehouden met ten minste anamnese, de diagnose, de gestelde behandeling en de voortgang van de behandeling. Gegevens die niet langer relevant zijn worden gewist. De bewaartermijn van een dossier is 20 jaar. Bij overlijden van de therapeut worden de gegevens bewaard bij een collega therapeut.

Uw Privacy: voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privici te waarborgen. dat betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en ik zorg er voor dat er geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang toe uw dossier. Ik heb heb wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim). de gegevens uit uw dossier kunnen ook voor volgende doelen worden gebruikt. Om andere zorgverleners te informeren. Indien nodig. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Privacy op de zorgnota: op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.  Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, De datum van de behandeling, een korte beschrijving van de behandeling en het te betalen bedrag.

Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de cliënt. De cliënt heeft het recht een onderzoek of behandeling te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken. Bij ingrijpende onderzoeken en behandelingen wordt uitdrukkelijk om toestemming van de cliënt gevraagd. In de overige gevallen wordt er van uit gegaan dat de cliënt stilzwijgend toestemming geeft.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren af te zeggen), anders worden kosten in rekening gebracht. Betalingswijze van de behandelingen is in overleg. De VBAG therapeut verplicht zich aan de maximale tarieven te houden zoals vermeld op de actuele tarieflijst van de therapeut.

De VBAG therapeut is gehouden te handelen conform de richtlijnen en de gedragscodes van de VBAG. De VBAG therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega  therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend of toereikend is. De VBAG therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de behandeling voortzet. De VBAG therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een andere hulpverlener heeft gevonden. De VBAG Therapeut is verplicht om informatie te verstrekken over de klachtenprocedure mochten zich problemen voordoen. Bij behandelen van minderjarigen wordt er van beide ouders of voogd gevraagd om een behandelovereenkomst te tekenen.

De therapeut kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schadde of letsel opgelopen tijdens een workshop, cursus, groep of individuele sessie. De therapeut is niet aansprakelijk voor het niet naleven van gegeven adviezen.

Klachtenfolder VBAG. De therapeuten van VBAG doen uiteraard hun best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.Toch kan het gebeuren dat er een meningsverschil ontstaat over beslissingen die genomen moeten worden of over de manier waarop de therapeut met u omgaat. In deze folder vind u in hoofdlijnen de informatie over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op. Wilt u meer weten, dan wordt u doorverwezen naar de klachtenregeling van de VBAG. De VBAG is aangesloten bij Quasir. Dit is een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in zorg en welzijn met stichting zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris en stichting zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie zorgeschil. E-mail : bemiddeling@quasir.nl of telefonisch 0648445538

Deze website gebruikt geen cookies.